Forside / Nyheder / Etableringskonto og iværksætterkonto

Etableringskonto og iværksætterkonto

Du kan få fradrag i din indkomst ved at indskyde et beløb på en etableringskonto eller en iværksætterkonto i indkomståret 2023, hvis indskud er sket senest 15. maj 2024. Indskud på etableringskonto fradrages som et ligningsmæssigt fradrag, hvorimod fradrag for indskud på iværksætterkonto sker i den personlige indkomst

Mulighed for fradrag uden indskud

Du kan få fradrag i 2023 efter reglerne om etableringskonto og iværksætterkonto uden at foretage indskud i et pengeinstitut, hvis du etablerer virksomhed i perioden 16. maj 2023 – 15 maj. 2024.

En virksomhed anses for etableret, når:

  1. Der er afholdt udgifter eller købt aktiver for mindst 100.900 kr. (2024) og
  2. Virksomheden har et omfang, der kræver en arbejdsindsats på mindst 50 timer om måneden. Arbejdskravet kan opfyldes af ægtefællen.

Indskud på etablerings- og/eller iværksætterkonto kan ske med 250.000 kr., hvis det kan indeholdes i lønnen, eller 60 pct. af nettolønnen. Der skal dog mindst indskydes 5.000 kr. om året. Hvis der er sket etablering af virksomhed, beregnes fradrages ud fra overskuddet i virksomheden.

Efter etablering kan der kun foretages fradrag i det år, hvor virksomheden er etableret og i de efterfølgende fire indkomstår. Er skatteyder gift, kan begge ægtefæller indskyde på de to ordninger, og begge ægtefæller kan få frigivet midler, selvom det kun er den ene ægtefælle, der etablerer selvstændig virksomhed.

Virksomhed ejet gennem A/S eller ApS

Etablerings- og iværksætterkonto kan også anvendes, hvis virksomheden drives i et aktie- eller anpartsselskab.

Det er et krav, at indskyderen eller dennes ægtefælle ejer mindst 25 pct. af aktierne eller anparterne i selskabet eller råder over mere en 50 pct. af stemmerne i selskabet. Der skal endvidere være tale om et aktivt driftsselskab. Selskabets virksomhed må altså ikke i overvejende grad bestå af passiv ejendomsudlejning, besiddelse af værdipapirer eller lignende.

Etableringskonto eller iværksætterkonto?

Etableringskontomidler kan med fordel anvendes, når der ikke betales topskat. Indskud på etableringskonto er fradragsberettiget som et ligningsmæssigt fradrag og har derfor kun en skatteværdi på ca. 33 pct. Når pengene hæves, kan der til gengæld stadig opnås fradrag for de udgifter eller aktiver, som midlerne er hævet til. For driftsudgifter kan der opnås fradrag efter statsskattelovens regler med 45 pct. af udgifterne samtidig med, at der anvendes etableringskontomidlerne. Anvendes midlerne til køb af maskiner eller driftsbygninger, skal der forlods afskrives med 50 pct. af de hævede midler.  Hvis du har foretaget indskud forud for 2010 er størrelsen af fradraget dog mindre.

Iværksætterkonto kan med fordel anvendes, når der betales topskat. Indskud på iværksætterkonto fradrages i personlig indkomst og har derfor en fradragsværdi på ca. 52 pct. ved topskattebetaling. Til gengæld kan ingen del af udgifterne eller investeringerne, som iværksætterkontomidlerne er anvendt til, fradrages.

Ved frigivelse af iværksætter- eller etableringskontomidlerne ved etablering gennem et selskab nedsættes den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne eller anparterne ikke, men der skal i stedet ske efterbeskatning af de hævede midler over en periode på 10 år. Er der anvendt midler fra iværksætterkonto, er det hele det hævede beløb, der skal beskattes med 1/10 pr. år. Er der anvendt etableringskontomidler, er det kun 50 pct. af det hævede beløb, der beskattes ved at medregne 5 pct. af det frigivne beløb pr. år i 10 år.

Kontakt din økonomirådgiver, hvis du har spørgsmål.

Kirsten Cato Jensen
Afdelingschef, Skat & Selskaber

Kirsten Cato Jensen er chefrådgiver med særligt fokus på skat, generationskifte og selskabskonstruktioner

5136 1865
Se flere medarbejdere indenfor Skat & Selskaber