Download printvenlig version her

Velas Forretningsbetingelser for rådgivning, 20/3-2023, version 1.4
1. Aftalegrundlag
Nærværende forretningsbetingelser supplerer den mellem parterne indgåede rådgivnings- eller kundeaftale (efterfølgende benævnt rådgivningsaftale) og udgør således en integreret del af aftalegrundlaget. ”Rådgivningsaftale” omfatter såvel skriftligt indgået aftale om rådgivning som mundtligt indgået aftale om rådgivning.

Forretningsbetingelserne gælder hvad enten rådgivning ydes mundtligt eller skriftligt. For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af rådgivningsaftalen.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger kundens eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv., for nærværende forretningsbetingelser.

I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.


2. Opsigelse
Hver af parterne kan opsige rådgivningsaftalen med fem dages varsel.

Inden for rammerne af rådgivningsaftalens eventuelle tidsfrister er Velas frit stillet med hensyn til planlægning af opgavens gennemførelse. I tilfælde af opsigelse er Velas berettiget til vederlag for det arbejde, der allerede er udført og/eller arbejde, som internt hos Velas er planlagt udført inden udløbet af opsigelsesvarslet. Kunden skal endvidere godtgøre Velas udgifter, som Velas forinden opsigelsen har forpligtet sig til over for tredjemand som led i opgavens udførelse.

3. Bemyndigelse
Den, der er anført som kontaktperson for kunden, har bemyndigelse til – på kundens vegne – at disponere i enhver henseende i forhold, der angår denne aftale. Er flere kontaktpersoner anført, gælder ovennævnte hver af disse kontaktpersoner. 

4. Honorar
Velas fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder bl.a. anvendt tidsforbrug, arbejde uden for normal arbejdstid, anvendt specialkompetence, opgavens kompleksitet, den interesse opgaven repræsenterer for kunden samt det ansvar, der er forbundet med opgaven. Kunden betaler omkostninger, der relaterer sig til opgaven, herunder gebyrer, kørsel, udlæg, materialer etc.

Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:
Må det forudses, at det reelle tidsforbrug forbundet med gennemførelsen af opgaven væsentligt vil overstige det skønnede timeforbrug, underretter Velas kunden herom. Underretning skal ske snarest belejligt efter det tidspunkt, hvor Velas forudser, at overskridelsen bliver væsentlig.

Kunden og Velas drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbrug kan accepteres, eller om Velas’ ydelse skal tilrettes. Kunden er i alle tilfælde pligtig at betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven.

Det ovenfor anførte gælder tilsvarende for så vidt, at opgaven til sin gennemførelse forudsætter afholdelse af udgifter i et niveau, der væsentligt afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.


Ved fastprisaftale gælder følgende:
Den aftalte, faste pris omfatter alene de ydelser, Velas specifikt har påtaget sig at udføre, jf. herved rådgivningsaftalen. I det omfang en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen af Velas ydelser, er den ikke omfattet af fastprisaftalen. Udføres ydelsen alligevel af Velas, afregnes for den pågældende ydelse ved siden af fastprisen. I alle tilfælde godtgør kunden Velas samtlige udgifter, der er afholdt af Velas som led i opgavens løsning.


5. Betaling
Der faktureres i takt med arbejdets udførelse, hvilket for rådgivningsydelser som udgangspunkt er månedsvis og betaling den 20. i måneden.

Efter forfaldsdato forrentes tilgodehavende med morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned. For hver rykker opkræves rykkergebyr på kr. 100.

Velas forbeholder sig ret til at indstille arbejdet for kunden, såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes.

6. Fortrolighed og persondata
Velas påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger som følge af opgaven.

Velas påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer Velas til kendskab som led i opgaven, fortroligt.


Velas er berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre rådgivningsopgaver. Velas er berettiget til at anvende kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden.


Behandling af personoplysninger som led i rådgivningen sker i henhold til GDPR og nationale regler, herunder Lov om behandling af personoplysninger.


Kundens data, materiale, regnskaber, kontrakter, analyser, mv. vil som udgangspunkt blive lagret i en elektronisk mappe, der er tilgængelig for øvrige afdelinger / medarbejdere i Velas, til brug for disses løsning af andre opgaver for kunden. Undtaget er dog oplysninger af meget personlig karakter.


Velas ”Privatlivspolitik og GDPR” fremgår af hjemmesiden, hvortil der henvises:
https://velas.dk/om-velas/privatlivspolitik-og-gdpr 


7. Materiale
Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af Velas som led i rådgivningen. Velas har i øvrigt alle rettigheder over sine ideer og det udarbejdede materiale, herunder ophavsret. Opsiges rådgivningsaftalen, er kunden berettiget til udlevering af midlertidigt materiale betinget af, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse.

For udleveret midlertidigt materiale gælder under alle omstændigheder, at Velas’ navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at Velas ikke er ansvarlig for fejl og mangler i materialet.

8. Ansvar
Velas er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret for Velas kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 mio. kr. pr. opgave. Ansvaret for rådgivning vedrørende faktiske og retlige forhold i udlandet er dog begrænset til 5 mio. kr. pr. opgave.

Er Velas ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere/konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan Velas’ erstatningsansvar dog under alle omstændigheder ikke overstige det laveste beløb, hvortil de andre rådgivere/konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.

Hvis rådgivningen vedrører:

  • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
  • Miljøtjek, kemitjek, dyrevelfærdstjek eller lignende
  • Kontrol af fællesskema eller skema til overdragelse af betalingsrettigheder eller andre skemaer, som i første omgang er udfyldt af kunden, og hvor Velas dermed ikke har den fulde opgave
  • Tilskudsansøgning og udbetalingsanmodning vedr. ordninger om tilskud til investering fra offentligt oprettede puljer, f.eks. tilskud til miljøteknologi og andre tilskudsordninger er ansvaret for Velas begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave

Velas er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.


Velas er heller ikke ansvarlig for fejl eller mangler, som er forårsaget ved Velas anvendelse af IT-værktøjer og software leveret af SEGES Innovation P/S eller andre leverandører. Det samme gælder for kundens forkerte brug af samme IT-værktøjer og software, herunder manglende opdatering heraf.


Velas hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som Velas har henvist kunden til, ligesom Velas ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Velas efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til. Kunden kan alene rejse krav mod Velas og ikke mod de enkelte medarbejdere.


Velas kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Velas.


Velas påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af Velas leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre Velas’ forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som Velas måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod Velas som følge af Kundens misligholdelse af rådgivningsaftalen.

9. Lovvalg og værneting
Tvister om Velas’ rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.

Såfremt kunden mener at have lidt et økonomisk tab i anledning af Velas’ rådgivning, anmeldes krav hos Velas’ ansvarsforsikrings- selskab v/Skade & Ansvar, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.


Retssag i anledning af Velas’ rådgivning, rådgivnings-aftalen og disse forretningsbetingelser skal anlægges ved Retten i Randers, Nørregade 1, 8900 Randers.


Tvister vedrørende rådgivning om faktiske og retlige forhold i udlandet kan være underlagt lovgivning og jurisdiktion i det land, hvori rådgivningen er ydet, dog er USA og Canada undtaget.


Aftalegrundlag gældende for arbejdsområde inden for arkitekt- og ingeniørmæssig bistand

Inden for det arbejdsområde, der omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand indgås alle aftaler i henhold til gældende ”Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand” (ABR-F).

De foranstående forretningsbetingelser er således ikke gældende for aftaler indenfor arkitekt- og ingeniørmæssig bistand.