Forside / Viden / Skatte- og momsmæssig behandling ved hjælp til Ukraine

Skatte- og momsmæssig behandling ved hjælp til Ukraine

Bidrag til almenvelgørende foreninger

Kontante gaver er fradragsberettigede efter ligningslovens § 8 A, når der er tale om gaver til danske velgørende organisationer, der er godkendt af Skattestyrelsen. Det vil ofte fremgå af organisationens hjemmeside, om den er godkendt af Skattestyrelsen. Gaver til organisationer i andre EU/EØS-lande, der er godkendt af myndighederne i hjemlandet, er også omfattet af ligningslovens § 8 A.

Det samlede fradrag for sådanne gaver er for 2022 maksimeret til kr. 17.200. Dette gælder for alle kontante gaver, herunder for virksomheder,

Det er en betingelse for at få fradraget, at virksomhedens CVR nr. oplyses til organisationen, der indberetter indbetalingen til Skattestyrelsen.

Privatpersoner kan også få fradrag på op til kr. 17.200 kr. i 2022 for bidrag til en godkendt organisation med velgørende formål. Det er også her en betingelse for skattefradrag, at organisationen indberetter bidraget til Skattestyrelsen, hvorfor personen skal oplyse sit CPR-nr. til organisationen. Samlevende ægtefæller har hver sit fradrag, men en uudnyttet del af fradraget efter ligningslovens § 8 A kan ikke overføres til den anden ægtefælle.

Fradragsretten omfatter ikke direkte gaver til personer eller organisationer i Ukraine.

Gaverne kan ydes kontant eller som naturalier, hvor Skattestyrelsen har ret til at efterprøve værdiansættelsen af naturalier. F.eks. kan det fradragsberettigede beløb ved at stille en bolig eller et sommerhus til rådighed for flygtninge fastsættes til markedslejen ved udlejning til tredjemand.

Hvis der stilles en bolig til rådighed for flygtningen, skal der tilsvarende ske beskatning af en fikseret lejeindtægt. Det må antages, at boligen kan anses for erhvervsmæssigt anvendt og dermed forblive i virksomhedsordningen, når der indtægtsføres en fikseret lejeindtægt.

Hvis boligen stilles til rådighed uden fiksering af en lejeindtægt, må boligen formentlig anses for overgået til privat anvendelse og dermed hævet fra virksomhedsordningen. Der vil næppe skulle ske beskatning af privatpersoner, der har flygtninge fra Ukraine boende i deres private bolig, sommerhus eller lignende.

Der vil alene være fradrag for gaven i form af en fri bolig, hvis gaven ydes via en almenvelgørende organisation.

Enkeltstående gaver, der ikke omfattes af ligningslovens § 8 A, er ikke fradragsberettigede for hverken privatpersoner eller virksomheder.

Gaver til godkendte foreninger i form af en løbende ydelse, vil være fradragsberettiget efter ligningslovens § 12. Fradraget kan maksimalt udgøre 15 pct. af yderens personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, og for selskaber 15 pct. af den skattepligtige indkomst. Hvis den årlige ydelse ikke overstiger 15.000 kr., kan der opnås fradrag uanset, at beløbet overstiger 15 pct. af indkomsten.

Fradrag efter ligningslovens § 12 er ligesom fradrag efter ligningslovens § 8 A betinget af, at organisationen indberetter indbetalingen til Skattestyrelsen.

Samlevende ægtefæller kan hver for sig fratrække løbende ydelser inden for de anførte begrænsninger, men en uudnyttet fradragsmulighed kan ikke overføres til den anden ægtefælle.

Private indsamlinger

Hvis privatpersoner eller virksomheder tager initiativer til indsamling af penge, er de pågældende som udgangspunkt skattepligtige af pengene som indtægter, uanset om de bliver videregivet til humanitære formål til Ukraine.

Hvis de indsamlede midlerne holdes klart adskilt fra personens eller virksomhedens egne midler, og de rent faktisk bliver videregivet til de pågældende formål sker der dog ikke beskatning af pengene hos indsamleren.

Moms

Bidrag eller donationer i form af varer eller ydelser fra virksomheder får momsmæssige konsekvenser for virksomheden, da reglerne for udtagningsmoms betyder, at der i virksomheden skal betales moms af værdien af de varer eller ydelser, som foræres væk. Virksomhederne vil ikke have ret til momsfradrag for den beregnede udtagningsmoms, som derved bliver en omkostning i virksomheden.

Virksomheders donation af varer

En momsregistreret virksomhed, som donerer indkøbte varer til et velgørende formål, skal betale udtagningsmoms af de pågældende varer, hvis virksomheden helt eller delvist har haft fradrag for momsen i forbindelse med indkøb af varerne.

Udtagningsmomsen skal beregnes på baggrund af varernes markedspris på det tidspunkt, hvor varerne doneres.

Kirsten Cato Jensen
Afdelingschef, Skat & Selskaber

Kirsten Cato Jensen er chefrådgiver med særligt fokus på skat, generationskifte og selskabskonstruktioner

5136 1865
Se flere medarbejdere indenfor Økonomi