Forside / Rådgivning / Bæredygtighed / Klima / Klimaløsninger

# Klima

Find den rigtige klimaløsning

Her er dine muligheder

Velas har konkret erfaring med klimatiltag, som kan gøre en stor forskel på den enkelte bedrift i forhold til at reducere udledningen af klimagasser.

Her kan du blive klogere på nogle af de løsninger, som man kan implementere.

Dyrehold

Har man dyrehold, er et effektivt tiltag at arbejde målrettet på at reducere spild på bedriften.

Spild optræder mange steder i hverdagen – både som direkte synligt spild, f.eks. foder, der kasseres, dødelighed og også som forkerte kompetencer i bemandingen på bedriften. Reducerer man spildet, reducerer man sit klimaaftryk.

Desuden kan der være meget at hente i at øge fodereffektiviteten.

Ved at mindske forbruget, uden at det går ud over slutproduktet, øger man produktiviteten, opnår økonomiske besparelser og reducerer udledningen af CO2e.

Kontakt Velas, hvis du har brug for rådgivning til, hvilke tiltag der ellers kan være med til at reducere udledningen af klimagasser fra dyrehold.

Mark

Dyrkningssikkerhed er altafgørende for, at man som planteavler kan opnå optimale resultater i marken.

I takt med klimaforandringerne er indtruffet, er vejret også blevet mere uforudsigeligt, og utraditionelle vejrfænomener opstår såsom skybrud og tørke. Derudover kan der findes flere eksempler på resistente skadedyr, ukrudt og svampe.

Er marken ikke gearet til dette, vil det på sigt påvirke udbyttet. Tabt udbytte vil kræve flere ressourcer at indhente, og dette vil påvirke økonomien, klimaet og miljøet negativt.

Velas har specialiseret viden til at give faglig sparring på, hvordan du kan nedbringe udledningen fra bedriften, samtidig med at du optimerer på afkastet fra marken. Tag derfor kontakt til os, hvis du har brug for rådgivning.

Stald

Et effektivt middel til at reducere mængden af metan, lattergas og ammoniak er overdækning af gylleanlægget. Et flydelag kan hjælpe noget, men fast overdækning er mere effektivt, da det desuden sikrer, at der ikke falder regnvand i gylletanken. Dermed kan landmanden reducere antallet af læs, der skal køres ud på marken, og dermed er brændstofforbruget lavere.

Som landmand kan man arbejde med gyllehåndtering som hyppig udslusning, bioforgasning, gyllekøling og gylleforsuring. Disse virkemidler kan nedbringe bedriftens årlige CO2e, samtidigt har disse virkemidler en gavnligt for vandmiljøet og miljøet omkring bedriften.

Har du lyst til at høre mere om, hvordan man kan reducere udledningen af klimagasser, kan du tage kontakt til Velas’ KlimaTeam.

Anne Freund Grøftehauge
Afdelingschef, Energi, klima og bæredygtighed

Anne er afdelingschef for afdelingen klima og bæredygtighed og har en mission om at hjælpe landbruget i den bæredygtige omstilling.

2518 5684
Se flere medarbejdere indenfor Bæredygtighed

Find vores klimarådgivning her