Forside / Viden / Tilplantning øger variationen og levestedsmuligheder for vildtet på din ejendom

Tilplantning øger variationen og levestedsmuligheder for vildtet på din ejendom

Har vildtet på din ejendom mulighed for at søge føde, yngle og finde skjul og læ? Ønsker du at gavne og fremme vildtet og dets levevilkår på din ejendom samt øge biodiversiteten med et varigt tiltag? Så er der gode muligheder.

Større eller mindre beplantninger i det åbne land har stor betydning for markvildt og insekter. Især råvildt, harer og fasaner er særligt afhængige af overgangszonen imellem den åbne varierede dyrkningsflade og den permanente beplantning. Beplantningerne yder dækning for markvildtet, så der aldrig er langt til skjul samt mulighed for at søge føde.

Ønsket eller uønsket beplantning

Inden tilplantning er det vigtigt at screene arealet for eventuelle udpegninger eller fredninger på arealet, der ikke er forenelige med tilplantning. Jagt- og naturkonsulent ved Velas Hanne Juncher Fris oplyser, at: ”Nogle arealer kan være beskyttet natur og tilplantning vil derfor være en overtrædelse som vil kunne give lodsejere påbud om reetablering samt en større bøde”. Hun forsætter: ”Det kan mange gange være rigtig svært at se, om et areal er beskyttet eller ej. Derfor er det altid en forudsætning at screene arealet for eventuelle udpegninger inden tilplantning”.

Kommunerne har taget stilling til, om et areal skal tilplantes eller ej. Nogle steder er tilplantning af skov ønsket, andre steder er den uønsket. Ådale, kystnærhed og natur er som udgangspunkt uønskede skovrejsningsarealer. Skov defineres som et areal større end 0,5ha og bredere end 20 meter. Derfor vil det som udgangspunkt altid være tilladt at tilplante mindre remiser på under 0,5ha. på arealer, der ikke er udpeget som beskyttet natur.

Ønsker du at tilplante mere end 0,5ha, altså skov, skal kommunen give tilladelse fra planloven.

Når et dyrket areal tilplantes, kan der ikke længere søges arealtilskud på arealet. Derfor er det vigtigt at oplyse dette til din jagtudlejer og/eller planteavlskonsulent. Arealet skal tages ud af EU-støtte.

Mulighed for tilskud

Der findes flere ordninger som yder tilskud til beplantning. Tilskudsordningen ’Plant for vildtet’ yder tilskud på 75%. Dog er det i nogle kommuner helt op til 85%, hvis det tilplantede areal er levested for hassel- eller birkemus. Ordningen administreres af Naturstyrelsen, som yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Tilskuddet er på 75% af planteprisen og beløbet er skattepligtigt og indberettes til SKAT.

Der er to årlige ansøgningsfrister henholdsvis den 30. april og den 30. oktober. Planterne leveres ca. seks måneder senere. Planterne leveres i poser og kan holde sig på køl i en uge.

Hanne Juncher Fris
Kundeansvarlig m/speciale Jagt & Natur

Hanne Juncher Fris er jagt- og naturrådgiver med ekspertise indenfor jagt, natur, tilskud og biodiversitet i kobling til planteavl og strategi.

3036 4741
Se flere medarbejdere indenfor Natur