Forside / Viden / Søg erstatning hvis du rammes særligt hårdt af gødskningsforbud på §3-beskyttet natur

Søg erstatning hvis du rammes særligt hårdt af gødskningsforbud på §3-beskyttet natur

Søg erstatning eller dispensation hvis du rammes hårdt af gødskningsforbud på §3-beskyttet natur.

I 2020 blev der vedtaget et forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3-beskyttede arealer. Forbuddet træder i kraft 1. juli 2022 og senest samtidigt åbnes for ansøgninger om dispensation eller erstatning.

Forbuddet indebærer, at du som landmand skal ekstensivere driften yderligere på de § 3-beskyttede arealer, der ellers hidtil lovligt har kunnet omlægges, gødes og sprøjtes i mindre omfang. Det kan for eksempel være arealer som enge, strandenge og overdrev. For arealer, der er omfattet af tilsagn om økologisk arealtilskud, træder forbuddet mod anvendelse af sprøjtemidler først i kraft 1. september.

Arealerne må fortsat græsses eller slås, men en intensivering af aktiviteterne vil ofte kræve dispensation. Spørg din lokale konsulent eller din kommune, hvis du er usikker på om dine arealer er beskyttede eller om indsatser på beskyttede arealer forudsætter dispensation. Ingen af de § 3-beskyttede arealer må omlægges, tilsås, gødes og sprøjtes eller på anden vis jordbehandles eller jordforbedres med henblik på landbrugsmæssig udnyttelse, når forbuddet træder i kraft. Miljøministeriet kan kun i særlige tilfælde dispensere fra de nye bestemmelser. Find vejledning til at undersøge om dine arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Se Har du § 3-beskyttet natur på dit landbrug.

Du kan søge om erstatning eller dispensation fra 1. juli

I de helt særlige tilfælde, hvor forbuddet udgør et ekspropriativt indgreb, rummer de nye bestemmelser muligheder for dispensation eller erstatning. Det vil bero på en konkret vurdering, om forbuddet i det enkelte tilfælde udgør et ekspropriativt indgreb og det er dig, som lodsejer, der skal søge om erstatning eller dispensation, evt. med hjælp fra din konsulent.

Miljøstyrelsen opretter en online ansøgningsportal til formålet. Portalen åbner senest 1. juli. Miljøstyrelsen vil vurdere om du bliver atypisk hårdt ramt af forbuddet og om der på den baggrund kan gives dispensation eller erstatning. Det forventes, at oplysninger om driftstab, arealstørrelser og hidtidig drift vil være af betydning. Miljøstyrelsen kan ikke på forhånd give anvisninger til, hvad der regnes for atypisk, men vil vurdere sagerne individuelt, hvorfor der desværre må påregnes en vis sagsbehandlingstid.

Det forventes, at du selv kan angive, om du foretrækker dispensation eller erstatning. Et velbegrundet valg vil formegentligt blive inddraget i vurderingen.

Vi oplyser om muligheden nu, selv om detaljerne ikke er plads, da en periode for gødningsplanlægning nærmer sig og nogle formegentligt gerne vil forberede sig. Vi forventer, at der kommer flere detaljer om muligheder, vilkår og vurderingskriterier, når portalen åbner.

Ønsker du at undersøge muligheden for om du kan søge erstatning eller dispensation, opfordrer vi dig til at kontakte nedenstående konsulent:

Hanne Juncher Fris
Kundeansvarlig m/speciale Jagt & Natur

Hanne Juncher Fris er jagt- og naturrådgiver med ekspertise indenfor jagt, natur, tilskud og biodiversitet i kobling til planteavl og strategi.

3036 4741
Se flere medarbejdere indenfor Natur