Forside / Viden / Naturtjek: Fokus på natur giver bedre jagt

Naturtjek: Fokus på natur giver bedre jagt

Markvildt er tilknyttet overgangszonen i det åbne land – tænk biodiversitet ind i vildtplejen og øg fødegrundlaget og levestederne for markvildtet. Der skal meget lidt til, for at øge det åbne lands potentiale som levested for markvildt. Små tiltag med korrekt placering kan have afgørende betydning for markvildtets udbredelse og overlevelse.

Størstedelen af dansk markvildt er tilknyttet overgangszonen imellem åbent landskab og tæt skov, remiser eller naturarealer. Oftest ses markvildtet på bræmmer, randzoner eller i og omkring markskel efter regnskyl eller ved solopgang/nedgang. Rådyr, fasaner, agerhøns og andre vildtarter anvender randzonerne som fourageringssted og rastested. For det høje udbytte er de ukurante arealer oftest bøvlede, men for markvildt, fugle og insekter har selvsamme arealer en meget høj og afgørende betydning. Randzonerne er et sikkert og yndet opholdssted for markvildtet hvor der aldrig er langt til skjul og dækning.

Jagt- og Naturkonsulent ved Velas, Hanne Juncher Fris fortæller: ”Brak, bræmmer, urørte arealer eller naturarealer. Store som små parceller. Anvendes de korrekt øger du levevilkårene for markvildtet, men pas på, at du ikke laver økologiske fælder til insekterne og markvildtet i stedet for”.

Urørte arealer

Insektvolde, markskel, diger eller naturarealer har alle det til sammen at de er urørte. Urørte område i det dyrkede land er lig med levested for nytte insekter til gavn for landbrug, men også fugle og markvildt.

Hanne Juncher Fris opfordrer til at se tingene fra en anden vinkel: ”Prioriter at lade nogle arealer være urørte. Helt urørte. Rodede. Åbne. Ingen afdrift fra sprøjten. Husk, at naturen ikke er eller skal være ordnet” fortæller konsulenten, og forsætter: ”Høj naturværdi ser ikke nødvendigvis ’pæn’ ud, god natur har ikke samme vegetationshøjde eller ens tæthed. Biodiversitet og høj naturværdi er lig med mangfoldighed og stor variation i plantedække og tæthed”.

Brakareal som levested for insekter med omtanke!

Udlægning af brak på ejendomme med fokus på markvildt og jagt, skal gøres med omtanke. I dag er det f.eks. muligt at etablere blomsterbrak i år 1 og lade det stå urørt henover sommer og vinter til slåningsbrak år 2. Henover sommeren tiltrækker brakarealerne insekter som overvintrer og virker som øget fødeudbud til f.eks. agerhøns og andre agerlandsfugle det følgende forår og sommerhalvår.

Tænk slåning af brakarealet ind i en turnus, således ikke hele arealet afpudses på en gang. Varier slåningen f.eks. igennem sensommeren. Vildtet skal omstille sig til den ændrede vegetation i levestedet – det samme skal insekterne.

Placer dine brakarealer i nærheden af andre naturelementer som i forvejen virker som levested for insekter. Det kan f.eks. være skel, diger, skov eller natur. Kilen eller brakarealet behøver ikke nødvendigvis altid at være placeret i markens udkant hvor der ikke findes flere spredningsmuligheder. Placer brakarealet i en kile i midten af marken hvor det kan virke som spredningskorridor imellem flere naturelementer.

Fokuser altid på insekterne

Agerhøns og fasaner lever som mange andre dyr af insekter. Insekter kræver plads og mulighed for overvintring for at overleve og formere sig. Insekter er som andre agerlandsdyr tilknyttet overgangszonen imellem åben og tæt, og især helt urørte pesticidfri arealer. Det typiske sædskifte tilgodeser derfor sjældent insekters livscyklus. På de store dyrkningsflader er fokus også et helt andet og prioriteringen ligger, forståeligt nok, på udbyttet.

Få lavet et Naturtjek på din ejendom

Et Naturtjek er et overblik til hvordan du kan tilgodese naturen på din ejendom. Med et naturtjek
bliver du guidet til at lave lige præcis den indsats, der giver allerstørst effekt for naturen og
biodiversiteten på din ejendom. Konsulenten fra Velas er uddannet til at kunne udføre naturtjek på ejendommen og opfordrer interesserede med fokus på natur, jagt og biodiversitet til at få lavet et naturtjek: ”Sammen gennemgår vi ejendommen og finder netop de fokuspunkter og løsninger derpasser bedst til din ejendom og dine ønsker for herlighedsværdien på din ejendom”.

Del indlæg

Hanne Juncher Fris
Kundeansvarlig m/speciale Jagt & Natur

Hanne Juncher Fris er jagt- og naturrådgiver med ekspertise indenfor jagt, natur, tilskud og biodiversitet i kobling til planteavl og strategi.

3036 4741
Se flere medarbejdere indenfor Natur