Forside / Viden / En ny sø øger herlighedsværdien, jagten og biodiversiteten på din ejendom

En ny sø øger herlighedsværdien, jagten og biodiversiteten på din ejendom

Ejendommens natur- og herlighedværdi stiger med etablering af et nyt vandhul. Stor variation af nyt liv indfinder sig i en ny sø. Søg tilskud til den nye sø og placer søen med omtanke.

Ønsker du at etablere en ny sø på din ejendom eller hos din jagtludejer, skal du søge tilladelse ved kommunen. Jagt- og Naturkonsulent ved Velas, Hanne Juncher Fris har gode erfaringer med
samarbejdet med de østjyske kommuner, omkring etablering af nye søer: ”Kommunerne er som
udgangspunkt positivt sindet til at give tilladelse til etablering af nye søer på landbrugsjord som er i omdrift”.

Terrænscreening
Placer den nye sø med omtanke. Analyser det omkringliggende terræn. Er der ledelinjer til søen eller andet natur i nærheden, vil der hurtigt indfinde sig et rigt varieret dyre- og planteliv. Variation i udformningen af søen er også vigtig for at opnå en god biodiversitet. ”Søen må gerne se rodet ud med varierende kanter og brinker og forskellige bunddybder”, fortæller Hanne Juncher Fris og forsætter:” Jo mere du kan variere udformningen af søen, jo bedre natur og biodiversitet får du”.

Sørg for lave hældninger med lavtstående vand. ”Jeg anbefaler altid, at søen et sted har en
bunddybde på over 1m. Dermed sikres at søen holdes frostfri i strenge vintre og ikke alt dyreliv i søen nulstilles”.

Er arealet allerede beskyttet?

Det er ikke tilladt at placere en ny sø på et allerede beskyttet naturareal og det er ikke altid nemt at kende forskel på beskyttet og ikke beskyttet natur. Derfor anbefaler Hanne Juncher Fris, altid en gennemgang af evt. udpegninger på arealerne: ”Der må ikke foretages ændringer på arealer der allerede er beskyttede af naturbeskyttelsesloven. Ændring af tilstanden på et beskyttet naturareal kan få store og alvorlige konsekvenser for landmanden”.

Forhøjet jagtleje og anlæg med tilskud

Ifølge Hanne Juncher Fris, der er Jagt- og Naturplejekonsulent ved Velas, kan etablering af
vandhuller ofte bidrage med betydelig værdi til jagten på en ejendom. ”Jeg har vurderet jagtleje på flere ejendomme, hvor etablering af et par vandhuller ville have gjort en stor forskel”, påpeger
konsulenten.

Det er muligt at søge om tilskud til etablering af den nye sø, hvis den som min. er 600 m2.
Naturstyrelsen forventer at tilskuddet i 2021 er på 15.000 kr. pr ansøgning. For at komme i
betragtning til tilskuddet skal den 4 ugers høringsfrist fra tilladelsen fra kommunen være udløbet.

JÆGER, PAS PÅ med fodring på beskyttede naturareal

En sø med et overfladevandareal mere end 100m2 bliver automatisk beskyttet af §3 i
naturbeskyttelsesloven. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at fodre på 3 beskyttede søer, med
mindre at det kan dokumenteres at der har været fodret løbende hvert år, siden naturbeskyttelsesloven trådte i kraft i 1992. Som jæger kan det være fristende at fodre i- eller i tilknytning til søen, for at tiltrække ænder til vandhullet og dermed øge jagtmulighederne. Vær dog opmærksom på, at kommunen kan have stillet vilkår om en forbudszone for fodring på op til 10m. fra søen.

Hanne Juncher Fris
Kundeansvarlig m/speciale Jagt & Natur

Hanne Juncher Fris er jagt- og naturrådgiver med ekspertise indenfor jagt, natur, tilskud og biodiversitet i kobling til planteavl og strategi.

3036 4741
Se flere medarbejdere indenfor Natur