×

Vandteamet hjælper dig, når vandet bliver et problem

Velas’ VandTeam kan hjælpe med konkret rådgivning, uanset hvilke problemstillinger du rammes af hen over året. Om det er grundvand eller overfladevand, vandindvindings-tilladelse, marker der står under vand eller vandløb der ikke kan aflede tilstrækkeligt.  

Vores VandTeam er et tværfagligt projekt mellem velas og Prolex Advokaterne og består af planteavlsrådgivere, miljørådgivere og jurister, således at alle kompetencer bringes i spil, hvor det er nødvendigt.

Teamet kender lovgivningen ud og ind, og de har stor erfaring med forskellige kommuners håndtering af forskellige sager såvel som løsningsmodeller. 

Teamet vil eksempelvis kunne håndtere følgende opgaver:


Overfladevand:

 • Nedklassificering (privatisering) af vandløb.
 • Overholdelse af vandløbsregulativer, offentlig vedligeholdelse.
 • Privatvedligeholdelse, evt. overtrædelser af loven.
 • Opmåling af bundkoter m.m. (sekundært til kommunernes egne).
 • Problemer med afledning til af vand fra marker, uanset vedligeholdelsesniveau.
 • Reguleringssager (ændring af vandløb, grøfter og dræn).
 • Dræning og regulering der påvirker §3-arealer NBL samt Natura2000.
 • Kloakering og spildevandsafledning.
 • Vådområder, påvirkning af øvrige arealer.
 • Etablering af Å-lav. Vedtægter m.m.
 • Måling af Nitrat i drænvand.
 • Konflikthåndtering


Grundvand:

 • Indsatsplanlægning 
 • Udpegning af arealer med restriktioner på nitrat og pesticider, herunder anlæg med risiko for påvirkning af vandindvinding (nedsivningsanlæg)
 • Høringssvar 
 • Juridisk bistand 
 • Produktion og økonomi.