×

Lev op til stramme regler om husdyr

I Velas Miljø kan vi hjælpe dig med at realisere dine ønsker om dyr på ejendommen, hvad enten det er som fritidslandmand eller som erhvervsmæssigt dyrehold. Vi arbejder tværfagligt, og derfor sikrer vi, at du får rådgivning hele vejen rundt om en given problemstilling. 

Ofte kræver dyrehold tilladelse efter husdyrgodkendelsesloven, og vores erfarne medarbejdere står klar til at lave både anmeldelser og ansøgninger, som skal udformes efter lokale forhold og gældende love og regler.

Velas Projektstart

Skal du udvide din produktion, er der mange forhold at tage hensyn til med både staldindretning, størrelse og sammensætning af husdyrholdet, foder, teknologier, markdrift og økonomi under hensyntagen til miljøreglerne. Det kan være svært at overskue, om de ønsker, der er til bedriftens udvikling, kan lade sig gøre i relation til miljø og økonomi. 

Med Velas Projektstart får du sparring på alle spørgsmål om bedriftens udvikling i relation til husdyrholdet, og du får et samlet overblik over bedriftens muligheder for udvikling, og du får afdækket hvilke udfordringer, der kan være. Eksempelvis: 

 • Skal investeringerne foretages på ejendom et eller to?
 • Skal der udvides på ejendommen, eller er der mere økonomi i at købe en ejendom med produktionstilladelse?
 • Har dyreholdet den rette sammensætning, eller skal der omlægges til en helt anden produktionsgren?
 • Er der også plads på ejendommen til kommende produktionsudvidelse?
   

Få hjælp til ansøgning om miljøtilladelse og miljøgodkendelse

Afhængig af størrelsen på projektet beregnet ud fra den samlede ammoniakemission, skal man som landmand søge om enten miljøtilladelse (under 3.500 kg N) eller miljøgodkendelse (over 3.500 kg N).

Miljøtilladelsen for et husdyrbrug er en mindre ansøgning i forhold til en miljøgodkendelse, og Velas Miljøs rådgivere kan stå for alt det administrative i den forbindelse. Ligger man på grænsen på 3.500 kg N kan man med fordel tænke ammoniakreducerende tiltag ind i projektet, da man så vil kunne nøjes med den mindre tilladelse frem for en fuld godkendelse. 

At få en miljøgodkendelse er derimod en stor opgave, og derfor er vigtigt at komme godt fra start. Ved nybyg er det vigtigt at få inddraget en bygningskonsulent tidligt i forløbet for at få optimeret projektet. Et gennemarbejdet projekt vil minimere sagsbehandlingstiden hos kommunen og de forskellige rådgivere, byggefirmaer m.fl.

Ved en miljøgodkendelse er der også risiko for naboklager, og vi kan både bistå med dialog med eventuelle naboer, ligesom vi kan bistå med behandling i Miljøklagenævnet. 

Miljøgodkendelsen omfatter typisk

 • Miljøtjek - det første hurtige overblik
 • Projektstart - kom rigtigt fra start
 • Opstartsmøde - hvor oplysninger til ansøgninger indsamles
 • Miljøkonsulenten udarbejder ansøgningen med input fra andre relevante rådgivere
 • Kommunal sagsbehandling, Velas følger op, udkast til miljøgodkendelse gennemgås af Velas
 • Hørings- og klageperiode
 • Endelig miljøgodkendelse gennemgås sammen med dig.

 

Anmeld ændringer uden at søge ny miljøgodkendelse

En række anmeldeordninger skal gøre det lettere for landmanden at foretage ændringer uden at skulle søge om ny miljøgodkendelse. Fælles for ordningerne er tilknyttet en række krav, som velas Miljøs medarbejdere kan hjælpe med at klarlægge. Anmeldeordningerne giver mulighed for at anmelde:

 • Etablering af ensilageplads og ensilagesiloer
 • Skift i dyretype, ex fra kvier til køer
 • Udvidelse af slagtesvinehold i eksisterende stalde
 • Bagatelagtigt byggeri såsom halmlade, maskinhal, kornsilo, fodersilo, malkeanlæg mv.