×

Overvejer du at udvide eller ændre dit husdyrbrug eller at købe en landbrugsejendom? 

Der er mange forhold at tage hensyn til, så du får den optimale løsning med hensyn til staldindretning, størrelse og sammensætning af husdyrholdet, teknologier og økonomi under hensyntagen til miljøregler og -strategier. Hos Velas arbejder vi på tværs af fagområderne, og vi påtager os ansvaret for at dit projekt lever op til miljølovgivningens krav og at papirarbejdet er sendt afsted til myndighederne på rette vis. 

Vi hjælper dig med ansøgningen og kontakten med myndighederne til alle slags produktioner:

 • Svin
 • Kvæg
 • Heste
 • Mink
 • Fjerkræ

 

Bliv kontaktet

Brug denne kontaktformular, og vi vender hurtigst muligt tilbage til dig.

 

Bedriftens strategi skal tage hensyn til både miljø og økonomi.

Det kan være svært at overskue, om de ønsker, der er til bedriftens udvikling, kan lade sig gøre i relation til miljø og økonomi.

 • Skal der udvides på ejendommen, eller er der mere økonomi i at købe en ejendom med produktionstilladelse?
 • Har dyreholdet den rette sammensætning, eller skal der omlægges til en helt anden produktionsgren?
 • Er der også plads på ejendommen til kommende produktionsudvidelse?
 • Skal investeringerne foretages på ejendom et eller to?

 

Hos Velas Husdyr får du sparring på alle spørgsmål om bedriftens udvikling og vi kan hjælpe dig med;

 • At give et samlet overblik over bedriftens muligheder for udvikling.
 • At få afdækket hvilke udfordringer et projekt kan indebære set i forhold til miljø, produktion og økonomi.
 • At give dig et tilbud om tværfaglig rådgivning inden for miljø, produktion, økonomi, byggeri og teknik, så du undgår at løbe spidsrod mellem andre rådgivere, som skal involveres i forbindelse med udvidelse af husdyrproduktionen.
 • At få afdækket hvilke forhold, der kræver yderligere afklaring, før en evt. ansøgning om miljøgodkendelse kan igangsættes.

 

Få hjælp til ansøgning om miljøtilladelse og miljøgodkendelse

Afhængig af størrelsen på projektet, afgøres det om projektet kræver en tilladelse, godkendelse eller en anmeldelse til Kommunen. Størrelsen på projektet afhænger mange faktorer, men oftest er det afgørende om husdyrbruget er et IE-brug og/eller om den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget er over eller under 3.500 kg NH3-N pr. år.

Miljøtilladelsen for et husdyrbrug er en mindre ansøgning i forhold til en miljøgodkendelse, og Velas Husdyrs rådgivere kan stå for alt det administrative i den forbindelse. Ligger man på grænsen på 3.500 kg NH3-N pr. år kan man med fordel tænke ammoniakreducerende tiltag ind i projektet, da man så vil kunne nøjes med den mindre tilladelse frem for en fuld godkendelse. 

At få en miljøgodkendelse er en lidt større opgave, og derfor er vigtigt at komme godt fra start. Ved nybyg er det vigtigt at få inddraget en bygningskonsulent tidligt i forløbet for at få optimeret projektet, så krav og ønsker til indretning og dyrevelfærd er tænkt ind. Et gennemarbejdet projekt vil minimere sagsbehandlingstiden hos kommunen og de forskellige rådgivere, byggefirmaer m.fl.

Ved miljøtilladelser og -godkendelser kan vi bistå med dialog med eventuelle naboer. 

 

Processen fra ansøgning til miljøtilladelse og -godkendelse kan omfatte følgende trin:

 • Miljøtjek - det første hurtige overblik
 • Projektstart - kom rigtigt fra start
 • Opstartsmøde - hvor oplysninger til ansøgningen indsamles
 • Miljøkonsulenten udarbejder ansøgningen med input fra andre relevante rådgivere
 • Kommunal sagsbehandling, Velas følger op
 • Udkast til afgørelse gennemgås af Velas og ansøger
 • Hørings- og klageperiode
 • Endelig afgørelse gennemgås sammen med ansøger

 

Anmeld ændringer uden at søge ny miljøgodkendelse

En række anmeldeordninger skal gøre det lettere at foretage ændringer uden at skulle søge om ny miljøtilladelse eller -godkendelse. 

 

Anmeldeordningerne giver mulighed for at anmelde:

 • Etablering af ensilageplads og ensilagesiloer
 • Skift i dyretype, ex fra kvier til køer
 • Udvidelse af slagtesvinehold i eksisterende stalde
 • Opførsel af halmlader, maskinhaller, malkerum, kornlager, lager til opbevaring af foder
 • Husdyrgødningsopbevaringsanlæg
 • Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning
 • Opstaldning af hobbydyrehold
 • Skift mellem dyretyper
 • Skift af miljøteknologi