×

Velas leverer fremtidens klimaløsninger

Klimaet er for alvor kommet på dagsordenen og ved at tilbyde konkret rådgivning om klimavenlige tiltag, er Velas med til at finde løsninger til de udfordringer fremtiden bringer på klimaområdet.

De overordnede mål og rammevilkår og den medfølgende lovgivning skal besluttes fra politisk hold. Men de gode løsninger, og implementeringen hos den enkelte landmand, kan ikke overlades til hvem som helst.

I Velas har vi allerede nu konkrete bud på løsninger, og de 10 medarbejdere i vores KlimaTeam er eksperter i at omsætte mål til handling, uden at økonomien sættes over styr. Du kan møde vores KlimaTeam her.

Velas har, som en af de få rådgivningsvirksomheder, både størrelsen og styrken til at gøre en forskel - og det forpligter. Derfor er vi igen gået forrest og har udviklet et katalog med 20 konkrete klimatiltag. Dem kan du læse mere om her.

Kontakt os, hvis du vil se løsninger, der styrker landmandens økonomi og øger indsatsen for et bedre klima.

 

Vedvarende energi

Velas Energy arbejder med rådgivning til landmænd om biogas, vindmøller eller ønsker at etablere solceller på deres jord.

Velas arbejder for, at så meget som muligt af profitten bliver ved landmanden - læs mere om vores tilgang til solceller her.

 

Velas kan rådgive dig om forskellige løsninger, der kan reducere udledningen af drivhusgasser

Kuldioxid (CO2)
Dannes i forbindelse med afbrænding af fossile brændsler, kalkning af markerne samt når organisk materiale i jorden nedbrydes eller iltes – dette sker blandt andet når tørvejorde/kulstofholdige jorde drænes og pløjes. 

Metan (CH4)
I landbruget stammer metan især fra drøvtyggende dyrs fordøjelsessystemer – eks. køer og får. Husdyrgødning er også en væsentlig kilde til metan. Der dannes også metan i forbindelse med nedbrydning af organisk materiale under iltfattige forhold. 

Lattergas (N2O)
Lattergasudledninger i landbruget stammer primært fra husdyrgødning og handelsgødning. Lattergas opstår typisk ved at kvælstoffet i gødning omdannes til lattergas via processerne denitrifikation og nitrifikation. 

 

Der er en række klimatiltag, som man kan arbejde med på sin bedrift. 

I marken

 • Brændstofbesparelser ved optimal indstilling af plov, dæktryksregulering, omdrejningsregulering og optimering af maskinstørrelse. 
 • Brændstofbesparelser gennem reduceret jordbearbejdning, direkte såning og conservation agriculture.
 • Reduktion af overlap og graduering af gødningsmængder, kalkning, udsæd og værnemidler gennem præcisionslandbrug.
 • Deltage i multifunktionel jordfordeling eller vådområde- eller lavbundsprojekter, hvis du har kulstofholdig/humusrig jord på dine arealer. 
 • Kulstofopbygning gennem skovrejsning, jagt- og vildtarealer, etablering af stærke efterafgrøder og græsarealer. 
 • Produktion af vedvarende energi via solceller, vindmøller og biogas. 

I svinebedriften

 • Optimere foderudnyttelsen og reducere spild i produktion.
 • Arbejde med gyllehåndtering som hyppig udslusning, bioforgasning, gyllekøling og gylleforsuring. 
 • Energieffektiviseringer og elektrificering som LED-lys, bedre ventilation, udnyttelse af restvarme og varmepumper. 

Kvægstalden

 • Optimere foderudnyttelsen og reducere spild i produktion.
 • Optimere andelen af opdræt i produktionen og reducere kælvningsalderen.
 • Tilsætte fedt i foderet – her har særligt fodring med rapsfrø interessant.
 • Energieffektiviseringer og elektrificering som LED-lys, frekvensstyring af malkepumper, elektriske minilæssere og automatiske foderanlæg.
 • Arbejde med gyllehåndtering som bioforgasning og gylleforsuring.