×

Velas går forrest i rådgivning om klimaløsninger

Klimaet er for alvor kommet på dagsordenen og ved at tilbyde konkret rådgivning om klimavenlige tiltag, er Velas med til at finde løsninger til de udfordringer fremtiden bringer på klimaområdet.

Landbruget spiller en rolle i forhold til udledning af drivhusgasserne CO2, metan og lattergas. Velas kan rådgive dig om forskellige løsninger, der kan reducere udledningen af drivhusgasserne. Vi rådgiver også om produktion af vedvarende energi som f.eks. solceller, der kan fortrænge de fossile energikilder i resten af samfundet. 

 

Drivhusgasser

Kuldioxid (CO2)
Dannes i forbindelse med afbrænding af fossile brændsler, kalkning af markerne samt når organisk materiale i jorden nedbrydes eller iltes – dette sker blandt andet når tørvejorde/kulstofholdige jorde drænes og pløjes. 

Metan (CH4)
I landbruget stammer metan især fra drøvtyggende dyrs fordøjelsessystemer – eks. køer og får. Husdyrgødning er også en væsentlig kilde til metan. Der dannes også metan i forbindelse med nedbrydning af organisk materiale under iltfattige forhold. 

Lattergas (N2O)
Lattergasudledninger i landbruget stammer primært fra husdyrgødning og handelsgødning. Lattergas opstår typisk ved at kvælstoffet i gødning omdannes til lattergas via processerne denitrifikation og nitrifikation. 

 

Der er en række klimatiltag, som man kan arbejde med på sin bedrift. 

I marken

 • Brændstofbesparelser ved optimal indstilling af plov, dæktryksregulering, omdrejningsregulering og optimering af maskinstørrelse. 
 • Brændstofbesparelser gennem reduceret jordbearbejdning, direkte såning og conservation agriculture.
 • Reduktion af overlap og graduering af gødningsmængder, kalkning, udsæd og værnemidler gennem præcisionslandbrug.
 • Deltage i multifunktionel jordfordeling eller vådområde- eller lavbundsprojekter, hvis du har kulstofholdig/humusrig jord på dine arealer. 
 • Kulstofopbygning gennem skovrejsning, jagt- og vildtarealer, etablering af stærke efterafgrøder og græsarealer. 
 • Produktion af vedvarende energi via solceller, vindmøller og biogas. 

I svinebedriften

 • Optimere foderudnyttelsen og reducere spild i produktion.
 • Arbejde med gyllehåndtering som hyppig udslusning, bioforgasning, gyllekøling og gylleforsuring. 
 • Energieffektiviseringer og elektrificering som LED-lys, bedre ventilation, udnyttelse af restvarme og varmepumper. 

Kvægstalden

 • Optimere foderudnyttelsen og reducere spild i produktion.
 • Optimere andelen af opdræt i produktionen og reducere kælvningsalderen.
 • Tilsætte fedt i foderet – her har særligt fodring med rapsfrø interessant.
 • Energieffektiviseringer og elektrificering som LED-lys, frekvensstyring af malkepumper, elektriske minilæssere og automatiske foderanlæg.
 • Arbejde med gyllehåndtering som bioforgasning og gylleforsuring.


Velas klimateam

Klima har mange kontaktflader i landbruget og derfor har vi i Velas oprettet et klimateam, så vi bedst kan hjælpe dig på tværs af fagområder og klimatiltag. 

Mød teamet her